MOTIONS

Dance Film: Soar

Dancer: 鍾長宏 Chang Hung Chung
Music: Andrea Falconieri

Soar from Su Sheng Yang on Vimeo.